tirsdag 24. august 2010

Skal organisert tigging være lovlig?

Jeg mener nei. Likeledes skal pågående eller truende tigging etter min mening heller ikke være av den adferd samfunnet aksepterer.

Det bedrives en utstrakt innreisekriminalitet mot Norge. I siste uke var det igjen oppslag om eldre mennesker som blir ranet i egne hjem av utenlandske bander. Dette kan ikke aksepteres.

Noen vil kanskje si at det å rane og tigge ikke kan sidestilles. Det er riktig. Men vi vet etter hvert så mye at det er de samme miljøene som står bak organiseringen av innreisen til landet, hva enten det dreier seg om tigging, narkotikasalg, innbrudd eller ran.

Som deltakere i Underhusets internasjonale konferanse om trafficking tidligere i år, ble fortalt at prostitusjon bare utgjorde anslagsvis 20% av problemet. Enda større er problemene knyttet til illegal arbeidsinnvandring – der særlig unge kvinner blir utnyttet arbeidskraft på slavekontrakter, og hvor bakmennene (for det er som oftest menn) har makten over sine ”klienter” uten hvis organiserte innsats de ikke hadde vært i utlandet.

I den forbindelse vet vi også at tiggingen som er satt i system for en stor del har samme utspring i kriminelle miljøer og følger samme logikk. Men hvis tigging er akseptabelt, vil det ikke være utvisningsgrunn for de som kommer hit. Tvert imot vil det være et legalt påskudd for å kunne være her, at man tigger.

En holdning til tigging har tidligere gått ut på at dette er fattige enkeltmennesker som ikke får hva de skal ha av velferdsstaten. Når det så har vært påvist at det ikke kan være mangler ved den norske velferdsstaten, men mennesker som i hvert fall er i stand til å bruke noen tusen på å reise, har det vært fremholdt at vi må tåle å bli minnet om nøden andre steder. Nærmest som et utstillingsvindu for vår manglende solidaritet med verdens fattige.

Det er tydelig at det er slike utdaterte, og litt dumsnille synspunkter som får statssekretær Moland til å uttale at vi står overfor er et sosialt problem som ikke lar seg løse gjennom lovforbud. Da tror jeg ikke han kan ha studert problemet særlig grundig.

Jeg har hentet mine informasjoner for en stor del fra Oslo Politikammer.

Det som bør gjøres umiddelbart er:

Å imøtekomme Oslo bystyres vedtak om å få vedta politivedtekter som forbyr pågående og organisert tigging av den art som nevnt ovenfor.

Ved å gjøre slik tigging ulovlig, er det også grunnlag for utvisning av EØS/EU-borgere.

Tilbakereise til Norge i strid med utvisningsvedtak må i seg selv være straffesanksjonert, da det ikke er nok å vise til at utvisningsvedtaket fra tidligere gjelder. Da risikerer man bare flere reiser.