lørdag 10. september 2011

Ikke tryggere med AP

Libe Rieber- Mohn, APs byrådslederkandidat, har flere ganger påstått at en av APs hovedsaker dette valget er økt trygghet.  Men bare siden i fjor har det i Oslos gater blitt 140 færre patruljerende politifolk . 

Bevilgningene til politiet er en statlig oppgave. Høyre-byrådet har imidlertid sett seg nødt til å sette inn vektere (betalt av Oslo kommune) langs deler av Akerselva, fordi omfanget av narkosalg i dette området er spesielt høyt og fordi folk dermed ikke føler seg trygge der. Byrådsleder Stian Berger Røsland og tidligere byrådsleder Erling Lae har i flere år krevd økte bevilgninger til Oslo-politiet, bevilgninger ut over hva Regjeringen og justisminister Knut Storberget har vedtatt. Dersom Libe Rieber-Mohn ønsker et tryggere Oslo, er det nærliggende å tro at hun kan ta en telefon eller be om et møte med sin partifelle justisministeren for å kreve flere politifolk på Oslos gater. 

fredag 9. september 2011


Storberget resignerer i kampen mot narkotika

Den største trusselen mot våre ungdommer, særlig i byene, er narkotika. Ødelagte liv er alltid tragisk, men ekstra ille er det når unge liv forspilles. I tillegg til de tradisjonelle stoffene introduseres farlige, nye narkotiske stoffer overfor ungdommen. Et særlig problem er syntetiske etterligninger av tradisjonelle stoffer. Fabrikantene av slike stoffer er fullstendig likegyldige til om ungdommene dør etter inntak.

Jeg har merket meg at alt Arbeiderpartiets byrådslederkandidat har hatt å si om kriminalitet i Oslo, er at det skal skiftes lyspærer og fjernes vegetasjon.

Stoffmisbrukere i Europa blir i økende grad tilbudt nye former for narkotika, som er lite kjent. På bare fem år har det skjedd en tredobling av såkalt euforiserende stoffer. Særlig etterligninger av cannabis, flommer over ”markedet”.  Internetthandel gjør det mulig å spre raskt salget av ennå ikke forbudte stoffer. De nye stoffene kommer fra Russland, Kina og sentral-Europa. De blir typisk fremstilt på laboratorier og skal etterligne virkningene til de tradisjonelle stoffene kokain, heroin og cannabis (hasj). Eksempler er JWH-015 som er et syntetisk utviklet hasjlignende stoff og ketamin.

Fremstillingen skjer billigere og med mindre risiko for å bli oppdaget sammenlignet med stoffer som følger lange smuglerruter. Samtidig er virkningene farligere og i hvert fall ukjente for brukerne, som letter mister kontrollen de måtte ha over misbruket. De nye stoffene tas av viderekommende misbrukere, men som ikke vet hvor kraftig virkning stoffene har, og enda mindre hva langtidsvirkningene er.

Med denne endringen er omleggingen av narkotikapolitikken i såkalt liberal retning enda farligere enn før. Det gjelder mer enn noen gang å øke terskelen for at stoffer blir introdusert. Og tendensen til å bagatellisere omgang med hvis narkotiska stoffer som mer uskyldig, vil etablere et marked som ligger åpent for syntetisk narkoitka i et helt annet omfang enn vi kjenner.

Mine råd til justisministeren:

1.      Legg vekk forslaget du arbeider med om å unnlate straffeforfølging av personer som blir tatt med narkotika til eget bruk, og hvor det også skal være straffritt å selge – for eksempel til ungdom – hvis pengene bare går til eget misbruk 

2.      Gi tollmyndighetene økte midler til å gjennomføre en maksimal grensekontroll innen rammen av Schengenavtalen, slik svenskene har gjort.
 
3.      Initiere et samarbeid mellom politi og helsemyndighetene for å sikre tidlig varsling, forbud  mot og allmenn opplysning om nye farlige stoffer. 

4.      Ikke akseptere at Oslo i motsetning til alle andre nordiske hovedsteder har åpenlyse markedsplasser for omsetning av narkotika. ”Plata” og Akerselvas bredder skal gis tilbake til byens befolkning.

5.      Øke politiets tilstedeværelse i strøk som er belastet med narkoomsetning. Som ett strakstiltak å tilbakeføre 140 politistillinger som ble tatt fra Oslo politikammer fra i fjor til i år.

6.      Stille seg bak politiets motstand mot sprøyterom, fordi de forutsetter lovrfrie rom, og bidrar til å opprettholde en særegen sprøytekultur blant norske narkomane og konsentrasjon av problemene til enkelte strøk.

7.      Si klart fra at Stoltenbergrapportens forslag om  utdeling av gratis heroin, ikke støttes av justisministeren.

8.      Sammen med skolemyndighene i Oslo gjennomgå sikkerheten ved skolene og deres umiddelbare nærhet, for å kunne garantere alle foreldre at skolegården og områdene rundt ikke blir steder der man kan pushe stoffer på vår ungdom.

Jeg har merket meg at alt Arbeiderpartiets byrådslederkandidat har hatt å si om kriminalitet i Oslo, er at det skal skiftes lyspærer og fjernes vegetasjon. For Høyres del skal det ikke stå på lyspærer. Men jeg tror mange har merket seg tafattheten. Det betyr i klartekst at hvis det blir et rødt flertall i Oslo, vil det ikke stille særlige krav på vegne av byen overfor landets justisminister, som ser ut til å ha mistet troen på justissektorens betydning for å holde kriminaliteten nede.

onsdag 7. september 2011

Høyre elsker Oslo

Hva betyr det egentlig at et parti erklærer sin kjærlighet til byen? Kjærlighet kan bare føles av mennesker. Bare gis av mennesker. Og bare mottas av mennesker.  Bak Oslo Høyre som betegnelse finnes i flere tusen medlemmer. Og i det daglige har vi flere hundre tillitspersoner som bruker av sin fritid. Noen av dem kjenner vi av omtale eller gjennom mediene fordi de også er valgt inn i bystyre, bydelsutvalg eller liknende, og gjør en innsats der på vegne av oss alle. Det er altså ikke partiet som abstraksjon, men summen av vanlige velgere som utgjør Oslo Høyre. Det er de som føler og tenker. Vanlige mennesker som står oppe i hverdagens mange krav. Det er de som viser engasjement for en større sak enn dem selv. Her kan vi bruke ordet kjærlighet om forholdet til byen, selv om jeg også forstår dem som vi reservere et så stort ord for mer private forhold.

For oss er moderate skatter og avgifter ikke et spørsmål om penger, men om maktfordelingen mellom det politiske systemet og enkeltmennesket. 

GLAD I BYEN
Det er mitt håp at velgere som har bestemt seg for, eller så langt bare overveier, å stemme Oslo Høyre, ser nærmere på listen til bystyret og listen til sitt bydelsutvalg. Jeg tror de vil se det samme som meg. Vanlige mennesker som føler noe for byen. Personifisert av Fabian Stang, som med sitt menneskelige nærvær har uttrykt følelsene våre i krevende tider. Og la oss huske at interessen for andre mennesker ikke er av ny dato, men har preget Fabian fra første dag i ordførerstolen. Eller rettere: alle andre steder enn ordførerstolen. Ute i byen. Ute blant folk. Ved store og små begivenheter. Men hvor han har forstått at ingen begivenhet er liten for dem det gjelder.

Å love mer enn man kan holde er å snakke folk etter munnen. 

Høyre ikke er alene om ville byen det beste. I hvert fall ikke i Oslo. Men gode intensjoner må understøttes av en god politikk. Våre byråder Kristin Vinje, Torger Ødegaard, Bård Folke Fredriksen og Anniken Hauglie, med byrådsleder Stian Berger Røsland i spissen, har vist hvordan man oppnår resultater. Oslo Høyre legger stor vekt på å korte avstanden mellom løfter og resultater. Love mindre og gjennomføre mer. Å love mer enn man kan holde er å snakke folk etter munnen. Å love mindre og gjennomføre mer er å respektere velgerne.

POLITISKE FORSKJELLER
La meg minne om hva som har vært viktige forskjeller også under denne valgkampen:
  •  Det er lønnsomme bedrifter, deres lønnsevne og sysselsetting som skaper grunnlag for at fellesskapets mange oppgaver blir finansiert.
  • Pengene omfordeles av politikere, men kommer fra vanlige skattytere.
  • Høyre vil ikke nedbygge det offentlige betalingsansvaret for sykehus eller eldreomsorg. Men vi vil i tillegg til kommunale tilbud ta i bruk alle engasjerte mennesker i privat sektor og frivillige organisasjoner som har nye ideer. Offentlige tilbud blir bedre av å bli sammenlignet med andre. Og de som skal sammenligne, er brukerne. Derfor er valgfrihet både bra for den enkelte, men også en måte å forbedre offentlige tjenester.
  • Skolen skal formidle kunnskap. Høyres skolepolitikk tar utgangspunkt i hva vanlige foreldre ønsker for sine barn: kunnskap for personlig utvikling, dannelse og mestring av samfunnet. Vi gjør oss til talsmenn for at foreldrene og, i høyere klassetrinn for at elevene kan ta selvstendige valg. Da må de vite hva skolene presterer. Og skolene bør vite det selv, som grunnlag for forbedringer.
  • En skole med vekt på kunnskap er en motor for sosial utjevning.
  • En skole med vekt på kunnskap er en motor for integrering.
  • Byen skal være trygg for alle. Hele døgnet. Hele året. Da kan ikke politiet forsvinne fra gatene. Ikke noe strøk av indre by må være uten personlig tilstedeværende politi.
BAGATELLISERING
Bagatellisering og avkriminalisering av narkotika bedrer kriminalstatistikken, men øker trusselen mot våre ungdommer. Justisministeren vil det første, uten å være opptatt av det siste. Som ansvarlige foreldre og foresatte er vi opptatt av hvordan vi kan hindre innførsel, salg og pushing. Høyre er på lag med foreldrene og ungdommene. Justisministeren bør droppe forslaget om å gjøre det straffefritt å selge narkotika, bare formålet er å finansiere eget misbruk og innkjøp til videresalg.

Oslo Høyre vil bryte næringskjeden av import, salg og pushing som justisministeren vil frede. Valget er ditt. Mellom partier. Og mellom de kandidatene som stiller til valg i Oslo. Valget er viktig. med Høyre få du også anledning til å bestemme mellom valgene. For oss er moderate skatter og avgifter ikke et spørsmål om penger, men om maktfordelingen mellom det politiske systemet og enkeltmennesket. Høyre ser at man kan effektivisere, forbedre og utvide offentlige tjenester. Derfor kan vi med krav på troverdighet garantere at det ikke blir innført eiendomsskatt eller annen skatt på bolig med våre stemmer i Oslo.

Godt valg!